انحرافات جنسی جوانان

بررسی دلایل پیدایش انحراف‌های جنسی در کودکان و نوجوانان و بیان راه‌های درمان آن در پرتوی آموزه‌های قرآن و سنت نبوی است. نویسنده در آغاز، عواملی را معرفی می‌کند که موجب یا زمینه‌ساز پیدایش انحراف‌های جنسی می‌شوند. در فصل دوم، آدابی از فرهنگ اسلامی را براساس رهنمودهای قرآن و سخنان گهربار رسول خدا و همسران و صحابه گرانقدرشان بیان می‌کند که به گفته وی، بسیاری از جوانان مسلمان از آنها غافلند و می‌تواند عامل مؤثری در کفّ نفس و خویشتنداری آنان باشد؛ از جمله: سلام‌کردن و اجازه ورودخواستن از محارم یا غیر از آن. فصل پایانی کتاب، احکام، مسائلی را درباره نگاه و چگونگی ارتباط با نامحرم شرح می‌دهد.

هم اکنون می توانید برنامه گفتگوی حقیقت را در سیستم عامل های زیر بارگیری کنید: