بهائیت فرزند ناخلف مذهب رفض

بهائیت فرزند ناخلف مذهب رفض
معرفی فرقه گمراه بهاییت و شرح و نقد اعتقادات دینی بهاییان و بیان چگونگی انشعاب آن از شیعه است. نویسنده کتاب را با معرفی ارکان اندیشه و اعتقاد بهایی آغاز کرده و ردپای بابیت و بهاییت را در معتقدات شیعی جست‌وجو می‌کند. وی ضمن شرح مناظراتِ «علی محمد باب» با علمای شیعه زمان خود، چگونگی بروز و گسترش بهاییت را بازگو می‌کند.