اعتکاف آداب و شرایط آن

اعتکاف آداب و شرایط آن
بیان کیفیت برگزاری اعتکاف و فلسفه و احکام آن است. نویسنده در آغاز، مفهوم واژگانیِ اعتکاف را شرح داده و آیاتی از قرآن را که درباره این حسنه شرعی هستند، تفسیر می‌کند. وی با استفاده از اخبار و روایات صحیح، سنت پیامبر اکرم را در این مورد به تفصیل بازگو می‌نماید. در ادامه، اهداف اعتکاف و برکات شخصی و اجتماعی را بیان کرده و راهکارهایی برای احیا و اشاعه آن در جوامع اسلامی ارائه می‌دهد.