هنر از دیدگاه فقه اسلامی

هنر از دیدگاه فقه اسلامی
دیدگاه فقه اسلامی را درباره برخی از شاخه‌ها و گرایش‌های هنری شرح می‌دهد. هنر مقوله و طیف بسیاری وسیعی را در بر می‌گیرد و نمی‌توان تمام گرایش‌های آن را از لحاظ فقهی بررسی کرد و در این کتاب گنجاند. لذا نویسنده تلاش کرده است تا چالش‌برانگیزترین مقولات آن را با احکام الهی و سنت حسنة پیامبر پاک اسلام مقایسه و حکم آنها را از دیدگاه شارع مقدس بیان کند. وی در آغاز به شعر و شاعری می‌پردازد و جایگاه آن را در جامعه عربِ قبل و بعد از اسلام بازگو می‌نماید.