غربت در دیار فرنگ

غربت در دیار فرنگ
به بررسی پدیده مهاجرت مسلمانان به کشورهای غربی و احکام هجرت و سکونت در سرزمین کفار اختصاص دارد. نویسنده در این اثر، که نثری داستان گونه دارد، مسائل و مشکلات روحی، عاطفی و اجتماعیِ مسلمانان مهاجر را توضیح می‌دهد و می‌کوشد تا با استفاده از رهنمودهای قرآن و سنت راه حل آنها را بیان نماید.