سخنان هدایتگر (آیات و احادیث و... که باعث هدایتم شد)

سخنان هدایتگر (آیات و احادیث و... که باعث هدایتم شد)
باورهای شرک‌آمیز و انحرافی شیعیان را مطرح و علت اشتباه‌بودن و نادرستی آنها را بیان می‌کند. نویسنده، که خود زمانی از شیعیان گمراه و غالی بوده است، با تدبر در آیات قرآن و دقت در برخی تناقضات و خطاهای عقیدتی شیعه، به راه امن سنت رسول هدایت شده و در زمره موحدین قرار گرفته است. وی به شکرانه این هدایت، در این کتاب مسایلی را که باعث تشکیک وی در باورهای شیعه شد، مطرح کرده و با استناد به آیات نورانی قرآن و کلام گهربار نبوی، خطاهای عقیدتی آنان را اثبات و خواننده را به بازاندیشی و تفکر در آنها دعوت می‌نماید.