توبه کنندگان - داستان توبه تعدادی از بانوان عصر حاضر

توبه کنندگان - داستان توبه تعدادی از بانوان عصر حاضر
سرگذشت زنان بزرگواری است که به لطف پروردگار مهربان از دنیای معصیت و غفلت خارج شده و به خیل مسلمانان متعهد و درستکار پیوسته‌اند. نویسنده، این کتاب را با هدف آشنایی زنان با انگیزه‌ها و عواملی نوشته است که موجب هدایت این عده و رهیافتن به مسیرِ امن الهی شد. وی بدین منظور، سرگذشت 12 نفر از این بانوان را از زبان خودشان نقل و توصیه‌های آنان را برای دیگر زنان بازگو می‌کند.