سیری در سیرت حکمین و ماجرای حکمیت

یادداشت حاضر تحقیقی است درباره دو تن از یاران گرامی رسول الله «ابوموسی اشعری و عمروبن عاص» که در دو بخش به رشته تحریر در آمده است؛ بخش نخست توسط آقای معاذ محمدی و بخش دوم توسط آقای صلاح الدین شهنوازی که برگرفته از سایت سنی آن لاین می‌باشد.

هم اکنون می توانید برنامه گفتگوی حقیقت را در سیستم عامل های زیر بارگیری کنید: