مقام نماز در اسلام

برکات و حسنات به جای آوردن فریضه نماز را بیان می‌کند. نویسنده در این نوشتار کوتاه می‌کوشد تا شأن و جایگاه نماز را در اسلام بازگو نموده و چگونگی رسیدن به معرفت واقعی نسبت به آن را توضیح دهد. وی پس از شرح چگونگی واجب شدن نماز و زمان آن، اهمیت این عبادت را در حیات شخصی و اجتماعی مسلمانان بازگو می‌کند. در ادامه، منافع اخروی نماز را برشمرده و عاقبت اهمال در این امر مهم را شرح می‌دهد. بحث با حکمِ شخصِ بی‌نماز در نزد امامان اهل سنت و ویژگی نماز مطلوب پایان می‌گیرد.


 

هم اکنون می توانید برنامه گفتگوی حقیقت را در سیستم عامل های زیر بارگیری کنید: