پیشگامان تصحیح و اعتدال: روش و دیدگاه های آنان

پیشگامان تصحیح و اعتدال: روش و دیدگاه های آنان
پژوهش مبسوط و عالمانه‌ای است درباره دگراندیشان شیعه‌ای که در جهت برچیدن خرافات و شرکیات این مذهب تلاش کرده‌اند. نویسنده در کتاب حاضر می‌کوشد تا بارزترین شخصیت‌های اعتدال طلب شیعه در قرن اخیر را معرفی کرده و از جریان‌های فکری‌ای سخن بگوید که در طول صد سال گذشته دم از اصلاح مذهب زده‌‌اند. همچنین موضع‌گیری اهل سنت و شیعیان امامیه – به ویژه در حوزه‌های علمیه – را در قبال نهضت اصلاحی آنان شرح دهد. وی کتاب را با معرفی عقاید مسموم و انحرافی شیعه آغاز می‌کند و در ادامه، پس از تقسیم‌بندی شیعیان اثناعشری، سیر تطور و تحول تاریخی اعتقادات شیعی را در چهار مرحله توضیح می‌دهد. در بخش بعد به تفصیل به معرفی زندگی، افکار و آثارِ کسانی می‌پردازد که به گفته وی، مذهب شیعه را رها کرده و به انتقاد و اصلاح باورهای آن همت گماشته‌اند، از جمله: ابوالفضل برقعی، احمد کسروی، محمد یاسری، اسماعیل آل اسحاق (علامه خوئینی) و احمد کاتب. وی در بخش آتی به توصیف و شرح و تلاش‌ها و افکار شخصیت‌های برجسته‌ای می‌پردازد که در درون مذهب امامیه به اصلاح پرداخته‌اند؛ از جمله: محمدمهدی خالصی، موسی موسوی و محمدحسین فضل‌الله. در دنباله، واکنش علمای شیعه و اهل سنت را به این تلاش‌ها و حرکت‌های شجاعانه بیان کرده و در پایان فواید و آثار این‌گونه حرکات اصلاحی و چگونگی بهره‌گیری از آن را در دعوت شیعیان به اعتدال و بازاندیشی در اعتقاداتشان توضیح می‌دهد.