نوارها
حفظ گوش دادن
توحید- رعایت حقوق خدا....
آل بیت و اهل بیت پیامبر چه کسانی هستند ؟
ادعای کاذب وحدت - رد بر تیجانی
زيارت قبور – روز جزا و حساب و کتاب
صفات خدایی (عقیده سلف)
إن هدی الله هو الهدی
الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه