نوارها
العنوان حفظ
توحید- رعایت حقوق خدا....

توحید- رعایت حقوق خدا- عدم شرک- پرهیز از خرافات و کارهای غیرخدایی وارد شده در نذر و نیاز و انجام عبادات مانند قبر، اولیا، طواف، قربانی و غیره- پاسخ به سوالها- برداشتن مخارج ضروری