نوارها
العنوان حفظ
صفات خدایی (عقیده سلف)

سید ابوالفضل برقعی قمی