توحید اسما و صفات

توحید اسما و صفات
نویسنده : علی محمد صلابی - مترجم : فایق احمدی - اثر موجود جایگاه و اهمیت اسماء و صفات الهی را در اندیشۀ اسلامی تبیین کرده و دیدگاههای گوناگون علمای اهل‏ سنت را در مورد آن شرح می‏‌دهد. شناخت الله تعالی اولین واجب دینی هر انسان مكلّف است و این شناخت به كامل‏‌ترین شکل خود جلوه‌گر نمی‌شود، مگر با آگاهی یافتن از اسماء و صفات و افعال او در آفریدگانش و اقرار به این اسماء و صفات متعلق به پروردگار؛ لذا نویسنده در این اثر ارزشمند کوشیده است تا اطلاعات جامعی دربارۀ مفهوم نام‌ها و صفات حضرت حق ارائه نماید. وی در فصل نخست، چگونگی پیدایش اهل‏‌سنت و ویژگی‌های عقیدتی این گروه را توضیح می‏دهد و در بخش آتی اصول عقیدتی و قواعد استدلال عقلی و منطقی علمای اهل‏‌سنت را بازگو می‏‌نماید. نویسنده در فصل دوم کتاب، برخی از گفتار سلف صالح را در مورد اسماء و صفات الهی نقل کرده و آنگاه تقسیم ‏بندی جامعی از آنها ارائه میکند. وی پس از شرح قواعد شناخت اسماء و صفات و موضع اهل‏‌سنت دربارۀ تأویل و تفویض، دیدگاه بزرگ‏ترین علمای سلف و دانشمندان اهل‏‌سنت را در مورد نحوه تعامل با اسماء و صفات الهی بازگو می ‏نماید.