حقیقت توحید

حقیقت توحید
مفهوم توحید را در اندیشه اسلامی بیان کرده و آثار و برکات باور به آن را در زندگی مسلمانان شرح می‌دهد. کتاب با طرحِ جایگاه توحید در تفکر دینی اسلام آغاز می‌شود. نویسنده در ادامه نشان می‌دهد که مفهوم یکتاییِ خداوند، چگونه با عقل و فطرت انسان سازگار است. سپس، انواع توحید (الوهیت و ربوبیت) و شیوه‌های مختلف عبادت را مورد بحث قرار داده و آنگاه به شرایط تحقق توحید در جامعه اسلامی می‌پردازد. آثار توحید در زندگی انسان، مفاسد و زیان‌های شرک و راهکارهای اسلام برای مبارزه با تفکرات و اعمال مشرکانه، عنوان دیگر مباحث کتاب است.